regulamin

Regulamin

Załącznik do Umowy o świadczenie usług opiekuńczo-edukacyjnych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZO-EDUKACYJNYCH POD NAZWĄ FERIE I WAKACJE W MIEŚCIE


§ 1
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy, jaką Monika Adamska-Hamrol, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EXPERT Grupa Edukacyjna zawiera z każdym Usługobiorcą.

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Opiekun Prawny – przedstawiciel ustawowy Uczestnika w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego;
b) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług opiekuńczo-edukacyjnych pod nazwą Ferie/Wakacje w mieście realizowanych przez EXPERT Grupa Edukacyjna;
c) Uczestnik – osoba, na rzecz której świadczone są usługi na podstawie umowy o świadczenie usług opiekuńczo- edukacyjnych pod nazwą Ferie/Wakacje w mieście zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;
d) Usługodawca- Monika Adamska - Hamrol prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EXPERT Grupa Edukacyjna
e) Usługobiorca – osoba zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie usług opiekuńczo-edukacyjnych pod nazwą Ferie/Wakacje w mieście

2. Umowę o świadczenie usług opiekuńczo-edukacyjnych pod nazwą Ferie/Wakacje w mieście zawierają w imieniu Uczestników Opiekunowie Prawni.

3. Osoba działająca jako Opiekun Prawny, zawierając umowę na rzecz Uczestnika oświadcza, iż jest umocowana do dokonania takiej czynności prawnej, w szczególności posiada wymaganą prawem zgodę innych osób.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Usługobiorcę

5. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania usług opiekuńczo-edukacyjnych
w zakresie realizacji opieki dziennej nad dziećmi i posiada stosowne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem UN/025883/05 z aktualnymi zmianami z dnia 09.09.2009 roku

6. Świadczenie usług będących przedmiotem umowy odbywa się w siedzibie Usługodawcy oraz w miejscach przewidzianych programem wycieczek

7. Z usług korzystać mogą dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które wcześniej zostaną zapisane przez swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

8. Usługi realizowane są w cyklach tygodniowych lub dwutygodniowych zwanych turnusami odpowiadających terminom ferii lub wakacji.

9. Uczestnicy korzystają z usług w ramach pakietu, który obejmuje pobyt i korzystanie z warsztatów w godzinach 7.30-16.30

10. Aby dany turnus odbył się minimalna liczba uczestników musi wynosić 6 osób. Maksymalna liczba uczestników w grupie wynosi 15 osób.

11. Warunkiem uczestnictwa w danym turnusie jest:

a) podpisanie w biurze umowy,
b) złożenie w biurze uzupełnionej KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA (dostępna na stronie wakacje.szczecin.pl/ ferie.szczecin.pl)
c) złożenie w biurze uzupełnionego UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA (dostępna na stronie wakacje.szczecin.pl/ ferie.szczecin.pl)
d) uregulowanie całości opłaty
wszystko najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu. Konsekwencją nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie jest skreślenie z listy uczestników.


§2
OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca w ramach świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy zobowiązany jest do:

a) sprawowania opieki nad dzieckiem, organizacji zabaw twórczych i realizacji warsztatów przewidzianych programem w terminach określonych w umowie;
b) udostępnienia programu na swojej stronie internetowej: www.ferie.szczecin.pl dla Ferii
w mieście i www.wakacje.szczecin.pl dla Wakacji w mieście.
c) niezwłocznego powiadomienia Usługobiorcy o zmianach w programie, do których Usługodawca zastrzega sobie prawo
d) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka,
e) zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
f) zapewnienia uczestnikom napojów w ciągu dnia w miejscu odbywania się warsztatów,
g) zapewnienia przerwy śniadaniowej do konsumpcji II śniadania przyniesionego przez Uczestników z domu,
h) zapewnienia dwudaniowego obiadu i podwieczorka
i) zapewnienia przestrzegania wymagań w zakresie ochrony informacji o dziecku i rodzicach oraz ochrony danych osobowych i innych, uważanych za poufne zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

§3 
OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

1. Usługobiorca zobowiązany jest do:

a) rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA
b) punktualnego przyprowadzania i odbioru dziecka,
c) przyprowadzania na zajęcia wyłącznie zdrowego dziecka,
d) informowania o planowanych nieobecnościach dziecka,
e) zapewnienia dziecku ubioru adekwatnego do warunków pogodowych, z uwzględnieniem wyjść dzieci na powietrze, zajęcia sportowe itp. oraz zapewnienia bidonu/buteleczki z napojem na wyjścia
f) terminowego uiszczania opłaty, której brak powodować będzie skreślenie dziecka z listy uczestników.

§4
OPŁATY

1. Usługodawca za świadczone usługi pobiera następujące opłaty:

a) 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) za jeden wakacyjny turnus tygodniowy (380zł kursant Expert Kids)
b) 500 zł (słownie: pięćset złotych) za jeden zimowy turnus tygodniowy (400zł kursant Expert Kids)
c) 700 zł (słownie: siedemset złotych) za jeden turnus dwutygodniowy (650zł kursant Expert Kids)

2. Strony ustalają, że Usługobiorca dokona opłaty, o której mowa w ust 1 § 4 w dwóch ratach:

a) bezzwrotna opłata rezerwacyjna w wysokości 200zł (słownie: dwieście złotych) płatna w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Usługodawcę rezerwacji miejsca na wybranym turnusie
b) pozostała wpłata płatna do dnia rozpoczęcia turnusu przelewem na konto Usługodawcy lub gotówką w biurze.

3. Bezzwrotna opłata rezerwacyjna pokrywa koszty rekrutacji, zaliczek dla opiekunów oraz opłat za rezerwację wyjść i wycieczek przewidzianych programem

4. W przypadku wykupienia więcej niż jednego turnusu Usługobiorcy przysługują wskazane każdorazowo dla oferty na dany rok szkolny zniżki i rabaty określone na stronach Usługodawcy.

5. Opłata obejmuje:

a) opiekę i zajęcia realizowane w trakcie pobytu dziecka
b) wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne i pomoce
c) bilety komunikacji miejskiej, bilety wstępu oraz koszty wyjść i wycieczek przewidzianych programem
d) koszty napojów podawanych w siedzibie Usługodawcy e) koszty obiadu i podwieczorku

6. Opłata jest stała, niezależna od frekwencji dziecka i faktycznych godzin jego pobytu w trakcie wybranego turnusu.

7. W szczególnych przypadkach takich jak udokumentowane zaświadczeniem lekarskim zachorowania lub nieszczęśliwe wypadki Uczestnika opłata za niewykorzystaną część usługi objętej umową może być przeniesiona na poczet innego turnusu lub w przypadku braku takiej możliwości zwrócona na zasadach określonych w pkt4 i 5 §5.

8.Każda dodatkowa rozpoczęta godzina pobytu dziecka ponad czas określony w umowie jest płatna i wynosi 25 zł. Rozliczenie następuje w dniu zakończenia turnusu na podstawie ewidencji czasu pobytu Uczestnika.

9. Opłaty należy uiszczać przelewem bankowym na konto wskazane przez Usługodawcę lub gotówką w biurze.

10. Datą płatności przy wyborze sposobu płatności w formie przelewu jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

11. W przypadku nieuregulowania należności w terminie Usługodawcy przysługuje prawo skreślenia Uczestnika z listy i rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.


§5
ODWOŁANIA, ZWROTY KOSZTÓW, REKLAMACJE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu z przyczyn niezależnych od niego, tzw. siły wyższej lub w wyniku zapisania się niewystarczającej ilości uczestników, aby dany turnus mógł się odbyć.

2. Odwołanie turnusu spowodowane okolicznościami rozumianymi jako siła wyższa (w tym również decyzje władz państwowych, samorządowych, strajki, itp.) wyłącza odpowiedzialność Usługodawcy.

3. Usługobiorca ma prawo do zwrotu całości wniesionych opłat w przypadku odwołania turnusu lub proporcjonalnie do niewykorzystanych dni pobytu z winy leżącej po stronie Usługodawcy.

4. Choroba dająca podstawę do rozliczenia lub zwrotu wniesionych opłat musi być udokumentowana zaświadczeniem lekarskim dostarczonym do siedziby Usługodawcy w terminie 7 dni od zakończenia leczenia.

5. W przypadku choroby uniemożliwiającej udział w zajęciach, Uczestnikowi w ramach wniesionych opłat przysługuje prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa. W przypadku braku możliwości skorzystania z innego turnusu, Usługobiorca ma prawo do zwrotu wniesionych opłat w wysokości 70% ceny za każdy niewykorzystany dzień pobytu. Pozostała część wniesionej opłaty pokrywa koszty Usługodawcy związane z przygotowaniem się do realizacji świadczeń przewidzianych umową

6. W przypadku rezygnacji z turnusu później niż 7 dni przed pierwszym dniem turnusu Usługodawca jest uprawniony do dokonania potrącenia z wniesionych wpłat lub domagania się zapłaty kosztów rezygnacji (niezależnie) w wysokości 30% ceny w celu pokrycia kosztów poniesionych na poczet należytego wykonania umowy, w tym kosztów zakupionych materiałów, poczynionych rezerwacji biletów na wyjścia, wycieczki, zaliczek na wynagrodzenia kadry itp.

7. Rezygnacja z turnusu po jego rozpoczęciu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Usługobiorcy do żądania zwrotu wniesionych opłat, za wyjątkiem udokumentowanej w sposób przewidziany w pkt.4 choroby Uczestnika.

8. Rezygnacja z udziału w danym turnusie następuje z dniem doręczenia/wpływu pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału.

9. Usługobiorca ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w warsztatach najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.

10. Subiektywne odczucia Uczestników nie są podstawą do reklamacji lub zwrotu poniesionych kosztów.

11. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników, których Opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, poprzez wypełnienie i formularza zgłoszeniowego i podpisanie umowy wraz z dostarczeniem niezbędnych dokumentów (pkt12 § 1).


§6
ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Strony mogą wypowiedzieć umowę w dowolnej chwili z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy winno być złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy Usługobiorca, który dokonał płatności z góry otrzymuje zwrot równowartości 100% świadczeń przypadających po upływie okresu wypowiedzenia.

4. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy w trybie natychmiastowym w przypadku:

a) rażącego naruszania przez Usługobiorcę postanowień umowy,
b) rażącego naruszania przez Uczestnika lub Opiekuna Prawnego Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
c) w przypadku rozwiązania umowy wypłata zwrotu należnej Usługobiorcy kwoty nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
d) w przypadkach losowych dopuszcza się rozwiązanie umowy za porozumieniem stron na zasadach innych niż określone w ustępach poprzedzających.


§7
ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Opiekun prawny zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o stanie zdrowia dziecka oraz nieprawidłowościach w zachowaniu, które mogą mieć wpływa na prawidłowe funkcjonowanie w grupie i udział w zajęciach programowych. W przypadku zatajenia tych informacji Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu sytuacje zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa. Opiekunowie i instruktorzy nie mogą podawać Uczestnikom leków.

2. Opiekun prawny zobowiązany jest do odebrania Uczestnika w przypadku jego niedyspozycji. Usługodawca jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z Opiekunem Prawnym w razie wystąpienie nagłej niedyspozycji Uczestnika.

3. Wszystkie zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu. W dniu rozpoczęcia turnusu podawany jest planowany harmonogram realizacji warsztatów i wyjść. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian harmonogramu w trakcie trwania turnusu, przy jednoczesnych zachowaniu realizacji pełnego programu.

4. Opiekun prawny wyraża zgodę na to, by Uczestnik samodzielnie wychodził z sali zajęć do toalety podczas trwania warsztatów w siedzibie Usługodawcy.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.

6. Uczestnik zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika turnusu. Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń instruktorów.

7. Uczestnik nie może opuszczać siedziby Usługodawcy bez wiedzy opiekuna.

8. Na każdym turnusie uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.

9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.

10. W razie problemów dyscyplinarno-wychowawczych lub zakłócania prowadzenia warsztatów Usługodawca ma prawo wezwać Opiekuna Prawnego do zabrania Uczestnika z zajęć.

11. W razie powtarzającego się nagannego zachowania się Uczestnika (nie stosowanie się do poleceń opiekunów, wulgarne zachowanie itp.) zostanie on skreślony z listy uczestników warsztatów bez zwrotu kosztów.

12. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika jego Opiekunowie Prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

13. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika i w sytuacji zagrożenie mają prawo do reagowania adekwatnie do sytuacji.

14. Prawo do odbioru Uczestnika przysługuje Opiekunowi Prawnemu, który zgłaszał uczestnika półkolonii /dokonywał formalności oraz innym osobom wskazanym w UPOWAŻNIENIU DO ODBIORU DZIECKA z wyłączeniem osób nieletnich, osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osób będących w stanie nietrzeźwym.
W przypadku 2 Rodziców/Opiekunów Prawnych należy upoważnić osobę, która nie dokonywała formalności.

15. Usługodawcy przysługuje prawo wylegitymowania osób wskazanych w UPOWAŻNIENIU DO ODBIORU DZIECKA i zgłaszających się po odbiór Uczestnika w celu weryfikacji tożsamości.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Uczestnika osobie zgłaszającej się po odbiór w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości lub prawa do odbioru tej osoby.

17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobie lub mieniu Uczestników powstałe w miejscu realizacji usługi oraz w jego obrębie niebędące skutkiem jego zawinionych działań lub zaniechań.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU

1. Dane osobowe Usługobiorcy oraz Uczestnika zawarte
w umowie przetwarzane są w celu prowadzenia bieżącej ewidencji związanej z realizacją umowy przez Usługodawcę oraz prawidłowego wykonywania umowy przez Usługodawcę.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

4. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim w celu windykacji należności przysługujących Usługodawcy wynikających z umowy, w szczególności kancelariom prawnym.

7. Usługobiorca zawierając umowę z Usługodawcą wyraża zgodę na robienie zdjęć, filmów z udziałem Uczestnika, relacjonujących przebieg zajęć, warsztatów oraz wycieczek, a także publikację ich na stronie internetowej Usługodawcy w celach promocyjno-marketingowych.

8. Usługobiorca, który nie wyraża zgody na dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 7, może złożyć na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

9. Usługodawca zobowiązuje się zachować wszelkie zasady etyczne, tak aby nie wpływać negatywnie na wizerunek Uczestnika i jego najbliższych.


§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory związane z realizacją umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.

2. Wszelka korespondencja kierowana będzie na adresy wskazane w umowie. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdej zmianie adresu, pod rygorem przyjęcia w razie nie powiadomienia o zmianie, iż korespondencja skierowana na adres wskazany w umowie została skutecznie doręczona, pomimo nie odebrania przesyłki przez adresata. W tym zakresie Strony wyrażają zgodę na odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących domniemania doręczenia korespondencji, tzn. między innymi uznania przesyłki za skutecznie doręczoną w razie nie odebrania dwukrotnie awizowanej przesyłki poleconej na adres wskazany w umowie.

Polityka prywatności

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku
EXPERT Grupa Edukacyjna nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

Dane o użytkowniku ujawniamy tylko w dwóch przypadkach:

  • za wyraźną (wyrażoną pisemnie lub w formie elektronicznej) zgodą i na życzenie użytkownika
  • na wniosek sądu lub prokuratury w przypadku naruszenia przez użytkownika przepisów prawa.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronach należących do EXPERT Grupa Edukacyjna, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji.

Przechowywanie i ochrona informacji
Dane osobowe naszych użytkowników przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Cookies
Używamy cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o użytkowniku i korzystaniu przez niego z poszczególnych elementów naszego serwisu. Możemy umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem infoludek.pl a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach

Uwaga, ta strona używa COOKIES.

Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Zamknij

newsletter

Chcąc być na bierząco z naszą ofertą? Zapisz się do newslettera